การเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

การบริโภคภาคเอกชนจะยังคงขยายตัวแม้ว่าจะสามารถควบคุมได้โดยหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง แต่มีสัญญาณการชะลอตัวของรายได้และการจ้างงานในภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การลงทุนภาคเอกชนก็คาดว่าจะชะลอตัวเช่นกัน อย่างไรก็ตามการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างประเทศมายังประเทศไทยและโครงการหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน

น่าจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในอนาคตข้างหน้า ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐจะขยายตัวในอัตราที่ช้ากว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากความล่าช้าในการออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวมถึงการเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางส่วน คณะกรรมการจะติดตามความเสี่ยงภายนอกจากความตึงเครียดทางการค้าแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศรวมถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์